Witamy serdecznie na stronie internetowej

Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Antoniego

w Rybniku

 

 

Drodzy Parafianie i Goście naszej wspólnoty!
W myśl nowych rozporządzeń w kościołach może być wypełniona połowa miejsc, nie licząc osób zaszczepionych. To wspaniała informacja dla naszej bazyliki! Bazylika pomieści 7000 tys. osób, takie są oficjalne informacje statystyczne. Połowa to oczywiście 3500 osób. Od 20 czerwca episkopat znosi dyspenzę od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. Gorąco więc ZAPRASZAM do bazyliki na Eucharystię. Już teraz w niedzielę 13.06 ODPUST parafialny ku czci św. Antoniego i jedyny dzień w roku, kiedy figura św. Antoniego jest bliżej ludzi przy ołtarzu. Wyjęta z niszy nad tabernakulum. Suma odpustowa o 11.00. Zapraszam do nas!

 


 

19 czerwca 2021    SOBOTA

 

Dom parafialny przy bazylice św. Antoniego w Rybniku

 

Godzina. 17.00

 

Spotkanie dla osób szukających wsparcia duchowego

i rodzin dotkniętych problematyką zaburzeń psychicznych w rodzinie.

 

Program: MSZA św, spotkanie przy stole - dobra kawa, luźne rozmowy, dzielenie się życiem

 

Zapraszają ...

Proboszcz bazyliki i Dyrekcja szpitala

Liturgia

2021-06-19, Sobota, Rok B, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Romualda, opata
2 Kor 12, 1-10
Ps 34 (33), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 9a)
Por. 2 Kor 8, 9
Mt 6, 24-34
2021-06-20, Niedziela, Rok B, I, Dwunasta Niedziela zwykła
Hi 38, 1. 8-11
Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 (R.: por. 1)
2 Kor 5, 14-17
Por. Łk 7, 16
Mk 4, 35-41
2021-06-21, Poniedziałek, Rok B, I, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Rdz 12, 1-9
Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12)
Por. Hbr 4, 12
Mt 7, 1-5

Wydarzenia

 

Problemy psychiczne w rodzinie - propozycja wsparcia

19 czerwca 2021

SOBOTA

 

Dom parafialny

przy bazylice

św. Antoniego w Rybniku

 

Godzina. 17.00

 

Spotkanie dla osób

szukających wsparcia duchowego

i rodzin dotkniętych problematyką

zaburzeń psychicznych w rodzinie.

 

  • Program: MSZA św. w kaplicy , spotkanie przy stole - dobra kawa, luźne rozmowy, dzielenie się życiem

 

Zapraszają ...

Proboszcz bazyliki i Dyrekcja szpitala

 


Nieszpory niedzielne

W niedziele zapraszamy na nieszpory o godzinie 15:00.


Pielgrzymka do Leśniowa i Częstochowy

21 czerwca w poniedziałek organizujemy wyjazd pielgrzymkowy do Leśniowa, Sanktuarium MB Patronki Rodzin i do Częstochowy. Zapisy w kancelarii parafialnej.


Książka o świętym Antonim

Zachęcamy do zakupu książki Antoni Padewski wczoraj, dziś i jutro autorstwa ks. Teodora Suchonia. Jest to opowieść o cudach św. Antoniego ilustrowana zdjęciami witraży z rybnickiej bazyliki. Ta publikacja to cegiełka na wsparcie ubogich i prace remontowe w naszej świątyni. 

Polecamy też nasz parfialny modlitewnik do świętego Antoniego (w cenie 10zł). 


LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

W niedzielę 6 czerwca biskupi polscy kierują do nas swoje słowo, w którym piszą o zbliżającej się 100 rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa. Ponowimy ten akt w piątek 11 czerwca. Całość listu poniżej.

 

 

Budujmy cywilizację miłości!

 

Drogie Siostry i Bracia!

 

Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.

Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte Serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej Miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, będącego „gorejącym ogniskiem miłości”. On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bezwzględnym Sędzią, ale kochającym Ojcem. 

Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego oddanie się Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem cywilizacji miłości. 

Kult Serca Jezusa prowadzi nas również do zadośćuczynienia i wynagradzania za popełnione grzechy, które zawsze są ranami zadanymi Miłości. Oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa związane jest z kultem Miłosierdzia Bożego, na które tak wrażliwy jest współczesny 

człowiek. Świadczy o tym duchowe doświadczenie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, uformowanej również przez nabożeństwo do Serca Jezusa, tak bardzo żywe w latach jej służby w Kościele. 

Historia kultu

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korzenie, rozpowszechnił się na skutek objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku, podczas których Jezus prosił, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego 

Serca. Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r. jako przywilej dla ówczesnego Królestwa Polskiego oraz Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie. Przyczynili się do tego nasi biskupi, wystosowując memoriał do papieża, gdyż na ziemiach polskich kult ten rozwijał się już wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył Pius IX w 1856 r., a Leon XIII w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta”, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie odbudowany. 

Po wojnie w 1948 r. w obliczu nasilających się represji, z inicjatywy Prymasa kard. Augusta Hlonda biskupi zachęcili wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezu￾sowemu, a trzy lata później, 28 października 1951 roku, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze - w obecności niemal miliona wiernych - odnowił akt zawierzenia 

Polski Sercu Jezusa. Został on ponowiony w 1975 r. Po raz kolejny akt ten został proklamowany w wolnej Polsce 1 lipca 2011 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O odnowę na polskiej ziemi

Za kilka dni ponowimy akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa, dlatego, że osobiście i zbiorowo pragniemy oddać się w opiekę Bogu, który jest Miłością. W szkole Jezusa, który powiedział o sobie, że jest „cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29), pragniemy się uczyć, jak stawiać czoło nowym wyzwaniom, jak podejmować odpowiedzialność za siebie i innych, jak kochać i służyć. 

W nawiązaniu do setnej rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii. Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze potrafimy właściwie korzystać. Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczone jest niekończącymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wrogością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. Zagrożona wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty narodowej, dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia. W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy rachunku sumienia i prośmy Boga o łaskę nawrócenia. W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej - potrafili dostrzec brata. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo!

Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. W obliczu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych - o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu rodzącego przemoc. Nie zapominajmy też o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony. Jako wspólnota Kościoła zdajemy niełatwy egzamin wiarygodności tak mocno zachwianej wskutek grzechów i ran zadanych braciom i siostrom przez niektórych duchownych. Jesteśmy świadomi, że grzech wykorzystywania seksualnego - jak ostrzegał papież Benedykt XVI - może skutecznie przyćmić blask Ewangelii. W Kościele niezbędny jest proces oczyszczenia, prośby o przebaczenie ze strony skrzywdzonych i otoczenia ich szczególną troską. Czyńmy świat bardziej ludzkim! W społeczeństwie, które podlega atomizacji wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, bolesnej samotności doświadczają starsi, chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na nich, nie zapominając, że najsłabsi są „sercem Kościoła”, oni winni być również w centrum zainteresowania każdej ludzkiej społeczności. Znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia. Budujmy postawę braterstwa, o co usilnie apeluje papież Franciszek. Czyńmy to zarówno na gruncie polskim jak i międzynarodowym, w duchu przebaczenia i pojednania, czemu Polska dała już dobitne świadectwo w XX stuleciu, inicjując pojednanie z sąsiednimi narodami. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy, jak nawrócenie czyli zwrócenie się do Odkupiciela i Jego zranionego Serca, „przez które stało się nam zbawienie”. Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie i łaskę powrotu do Niego i Jego Ewangelii. Z ufnością powierzamy Mu Kościół i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas stanowi. 

Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, 

zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 11 marca 2021 roku

Za zgodność:

+ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

 

Zarządzenie

List pasterski Episkopatu Polski należy odczytać wiernym podczas Mszy św. w niedzielę 6 czerwca 2021 r.

Modlitwę odnowienia Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa należy odmówić w piątek 11 czerwca br. podczas każdej Mszy św. przed końcowym błogosławieństwem

 

† Marek Szkudło

Wikariusz Generalny


Błogosławieństwo prymicyjne - w skrócie

Ksiądz Marcin– neoprezbiter, który odbywał w naszej parafii staż diakonacki w niedzielę 6 czerwca głosił Słowo Boże, a po każdej mszy świętej udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. Niech św. Antoni wspiera ks. Marcina w kapłańskim życiu! 

 


Boże Ciało - w skrócie

W czwartek 3 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Po mszy o 9.00 (z zachowaniem norm sanitarnych) odbyła się procesja z Najśw. Sakramentem wokół kościoła. Dzieciom  wczesno- i pierwszokomunijnym szczególnie dziękujemy za sypanie kwiatów. 

 


Otrzymamy relikwie Jana Pawła II

4 lipca z rąk Abpa Mieczysława Mokrzyckiego parafia nasza przyjmie relikwie św. Jana Pawła II. Jeśli by jakaś rodzina/osoba chciała ufundować relikwiarz prosimy o kontakt z Proboszczem.


Jubileusze małżeńskie - w skrócie

W niedzielę 23 maja -  w Uroczystość  Zesłania Ducha Świętego o godzinie 12:00 została odprawiona msza św. w intencji małżonków świętujących swoje jubileusze małżeńskie. Przewodniczył jej bp Grzegorz Olszowski. Małżonkom życzymy Bożego na dalsze lata wspólnego życia! 

 


Urszulanki - rekrutacja dziewcząt i chłopców do LO

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y

MŁODZIEŻ KOŃCZĄCĄ 8 KLASĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO NASZEJ SZKOŁY, czyli do

 Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

Sióstr Urszulanek UR w Rybniku

 

Absolwent 8 klasy szkoły podstawowej ma w tym roku do wyboru 

klasy z następującymi rozszerzeniami:

1A – język polski, historia, język angielski

1B – biologia, chemia, język angielski,

Drugi język obcy to język francuski albo język niemiecki w zależności 

od wyboru. Jest również możliwość nauki języka łacińskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Nasza szkoła jest szkołą publiczną (bezpłatną), koedukacyjną, katolicką. 

Jesteśmy zawsze blisko ludzi. Tworzymy przestrzeń do poszukiwania i rozwoju pasji, nauki, jak i po prostu życia. Jesteśmy wyjątkowym liceum w Rybniku, które proponuje najwyższy poziom kształcenia dostosowany do potrzeb młodego człowieka, w bardzo przyjaznym środowisku.

Rekrutacja do naszego liceum odbywa się za pośrednictwem platformy 

rekrutacyjnej: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Szczegółowe informacje o rekrutacji do LICEUM


Linki

Zapamiętaj mnie (90 dni)
Ofiara na parafię

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Antoniego w Rybniku, siedziba: Rybnik, Mikołowska 4.