Arka Noego w Miasteczku Twinpigs

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na koncert zespołu ARKA NOEGO do Miasteczka TWINPIGS w Żorach, ul. Katowicka 24, który odbędzie się 1 czerwca o godz. 17:00. Bilet upoważnia również do korzystania z atrakcji parku od godz. 15:00 do 20:00.

Zespół powstał w 1999r., gdy z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1 powstał tele­dysk do pio­senki „Tato”. Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem, a twórcy pro­gramu “Ziarno” zasu­ge­ro­wali nagra­nie kolejnych. Nastąpiło olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie pio­sen­kamii tele­dy­skami, które były emi­to­wane co tydzień w pro­gra­mie. Wkrótce powstała pierw­sza płyta „A GU GU”.

Pio­senki zespołu mówią w nie­zwy­kle pro­sty i przy­ja­zny spo­sób o rze­czach naj­waż­niej­szych dla czło­wieka, rodziny, dla „małych i dużych”.

Arkę Noego prowadzi Robert Friedrich – gitarzysta, kompozytor i autor. W zespole gra 8 muzyków oraz 12-15 dzieci. Młodzi wykonawcy śpiewają spontanicznie, nie mają specjalnie wyszkolonych głosów, nie odbywają regularnych prób.

Występ pokrywa się premierą nowej płyty „Wyjątkowy Osioł”.

Pozdrawiam,

Agata Molenda

a.molenda@nowemiasto.zory.pl

Tel.: 32 41 60 800, 533 161 673

Nowe Miasto Sp. z o.o.

ul. Katowicka 24

44-240 Żory

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved